Wybierz swój język

Чинна редакція затверджена Протоколом № 16 Загальних Зборів Учасників ТОВ «НВФ «БРАНД МАЙСТЕР ПЛЮС» від «18» липня 2022 року. Набуває чинності з: «18» липня 2022 року (м. Київ).
 

Керуючись положеннями статей 633, 641, 642, 644 Цивільного кодексу України ТОВ «НВФ «БРАНД МАЙСТЕР ПЛЮС» пропонує необмеженому колу фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб (будь-якої підпорядкованості та форми власності) скористатися послугами або придбати товар ТОВ «НВФ «БРАНД МАЙСТЕР ПЛЮС», для чого пропонує приєднатися до опублікованих на сайті умов придбання товарів та / або надання послуг в Договорі публічної оферти, далі за текстом – «Договір».

Здійснення оплати за товар та / або за послугу ТОВ «НВФ «БРАНД МАЙСТЕР ПЛЮС» є беззастережним прийняттям умов цього Договору (частина 2 статті 642 Цивільного кодексу України), є акцептом даного Договору між ТОВ «НВФ «БРАНД МАЙСТЕР ПЛЮС» та будь-якою фізичною особою, фізичною-особою підприємцем та юридичною особою.

Цей Договір, в силу положень статті 628 Цивільного кодексу України, є змішаним договором, та містить елементи договору купівлі-продажу (поставки) та договору надання послуг, про таке:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. З метою чіткого визначення термінології та понять, які будуть використовуватись під час дії даного Договору, Сторони погодились визначити наступні поняття:

1.1.1. договір - є домовленістю двох Сторін, які є вільними в укладенні договорів, виборі контрагентів та визначенні умов договору з урахуванням вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства України, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості;

1.1.2. публічна оферта - пропозиція ТОВ «НВФ «БРАНД МАЙСТЕР ПЛЮС», далі за текстом – «Товариство», викладена на цьому веб-сайті, у виразі Договору, адресована необмеженому колу Фізичних, Фізичних осіб-підприємців та Юридичних осіб, далі за текстом – «Споживач», укласти даний Договір на визначених умовах;

1.1.3. веб-сайт або сайт – сукупність веб-сторінок та залежного вмісту, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах;

1.1.4. веб-сторінка - інформаційний ресурс, доступний в мережі World Wide Web (всесвітня павутина), який можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай, інформація веб-сторінки записана у форматі HTML, XHTML;

1.1.5. акцепт - повне, безумовне та беззастережне прийняття Споживачем умов цього Договору публічної оферти. Акцепт здійснюється шляхом оплати грошових коштів у національній валюті України – гривня, шляхом внесення готівки на поточний банківський рахунок Товариства на підставі рахунку-фактури або шляхом здійснення безготівкового переказу грошових коштів на поточний банківський рахунок Товариства на підставі рахунку-фактури за Товар та / або Послугу;

1.1.6. товар - непродовольчі товари, асортимент яких з їх основними характеристиками та інформацією про товар (контент) представлений на веб-сайті Товариства;

1.1.7. послуга - результат безпосередньої взаємодії між Товариством та Споживачем й результат внутрішньої діяльності Товариства спрямованого на досягнення певного корисного й правомірного результату для задоволення потреб Споживача згідно термінів, специфікацій, побажань та вказівок Споживача в рамках даного Договору, послуги які включають, але не обмежуються, послугами представленими на веб-сайті Товариства;

1.1.8. рахунок-фактура - належним чином оформлений Товариством письмовий документ на підставі якого Споживач може здійснити оплату Товариству, рахунок-фактури містить реквізити, які дають змогу ідентифікувати господарську операцію, асортимент Товарів та / або Послуг, які обрав Споживач, ціну та загальну вартість Товарів та / або Послуг;

1.1.9. акт приймання-передачі послуг, надалі за текстом «Акт» - первинний письмовий бухгалтерський документ, який фіксує факт надання Послуг за цим Договором, посвідчує факт надання Послуг від однієї Сторони до іншої Сторони, від Товариства до Споживача;

1.1.10. видаткова накладна - первинний письмовий бухгалтерський документ, який підтверджує факт передачі товарно-матеріальних цінностей від однієї Сторони до іншої Сторони, від Товариства до Споживача;

1.1.11. доставка товарів та / або послуг Споживачу - самовивіз Товару / Послуг Споживачем зі складу Товариства, що знаходиться за адресою: Україна, 08032, Київська обл., Макарівський р-н (Бучанський р-н), с. Березівка, вул. Польова, б. 1-В (графік роботи: з понеділка – по п’ятницю, з 09:00 - до 16:30; перерва: з 13:00 - до 14:00); доставка Споживачу може здійснюватися третьою особою - перевізником або підприємством-поштового зв'язку обраних та оплачених Споживачем Товарів / Послуг на власний вибір й за власний кошт Споживача; (всі витрати пов’язані з витратами на доставку покладаються на Споживача); доставка придбаних Товарів / Послуг Споживачем з використанням послуг третіх осіб здійснюється на умовах та в терміни погоджені між Споживачем та третьою особою, Товариство не несе ризиків пошкодження, втрати, псування Товару / Послуги, який належно переданий, на вимогу Споживача, третій особі в рамках домовленостей третьої особи зі Споживачем;

1.1.12. треті особи - юридичні особи та / або фізичні особи-підприємці, та / або фізичні особи, які не є Сторонами у даному зобов’язанні – Договорі;

1.1.13. Державні стандарти України (ДСТУ) - стандарти, розроблені відповідно до чинного законодавства України, що встановлюють для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості, розроблені на основі консенсусу та затверджені уповноваженим органом;

1.1.14. сертифікат відповідності (сертифікат якості) - документ, що виданий для підтвердження того, що Товар, система якості, система управління якістю, система управління довкіллям, персонал відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документу, визначеного чинним законодавством, згідно з Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»;

1.1.15. Технічні умови (ТУ) - нормативний документ, що встановлює внутрішні технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги. ТУ можуть бути невід'ємною частиною комплекту конструкторської, технологічної або іншої технічної документації на продукцію або окремим документом. В ТУ, які є окремим документом, має бути повний комплекс вимог до продукції, її виготовлення, контролювання, приймання та постачання;

1.1.16. неустойка (штраф, пеня) - є грошова сума, яку боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання; штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання; пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (стаття 199 Господарського кодексу України, стаття 549 Цивільного кодексу України);

1.1.17. штрафні санкції - визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання (стаття 230 Господарського кодексу України);

1.1.18. Постанова Верховного Суду України від 02.04.2019 року № 917/194/18 - одночасне стягнення з учасника господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання за договором, штрафу та пені не суперечить статті 61 Конституції України, оскільки згідно зі статтею 549 Цивільного кодексу України пеня та штраф є формами неустойки, а відповідно до статті 230 Господарського України - видами штрафних санкцій, тобто не є окремими та самостійними видами юридичної відповідальності. У межах одного виду відповідальності може застосовуватися різний набір санкцій (наведена правова позиція викладена у Постановах Верховного Суду: від 09.02.2018 року у справі № 911/2813/17, від 22.03.2018 року у справі № 911/1351/17, від 25.05.2018 року у справі № 922/1720/17).

1.2. Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються згідно з нормами чинного законодавства України.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір є публічним та вважається укладеним між Товариством, з однієї сторони, Споживачем, з іншої сторони, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору. Акцептування Споживачем цього Договору, також, підтверджує, що Товариством надано достатній об’єм інформації та роз’яснення на веб-сайті Товариства про всі властивості, розміри, форми, кольори, покриття, начиння, габарити, фасони, інші особливості Товару та / або Послуги, Споживач розуміє наслідки придбання такого Товару та / або Послуги для своєї господарської діяльності або особистих потреб; Товар та / або Послуга повністю відповідає потребам, характеристикам та естетичним смакам Споживача. Даний Договір не вимагає двостороннього підписання і є дійсним в електронному вигляді.

2.2. Товариство зобов’язується передати у власність Споживача Товар та / або надати Послугу, а Споживач зобов’язується оплатити й прийняти Товар та / або Послугу на умовах даного Договору. Номенклатура, специфікація, індивідуальні ознаки, вартість, строк та порядок доставки Товару та / або Послуги визначається Сторонами у рахунку-фактурі та / або видатковій накладній, та / або акті приймання-передачі послуг, які є невід’ємною частиною даного Договору.

2.3. Споживач зобов’язується здійснити 100 (сто) % передоплату вартості Товару та / або Послуги, виходячи з умов цього Договору, на підставі наданого Товариством рахунку-фактури протягом 3 (трьох) робочих днів, якщо інше не зазначено в такому рахунку-фактурі.

2.4. Ціна Товару / Послуги зазначається в національній валюті України – гривні, та включає в себе всі передбачені законодавством України податки.

2.5. Товариство, може на власний розсуд, надавати знижки на Товари та / або Послуги Споживачу.

2.6. Споживачу повідомлено цим Договором та Товариством, що Товар та / або Послуга, яка надається за цим Договором поставляється (надається) Товариством Споживачу за індивідуальним замовленням, тобто Товар та / або Послуга, як річ (вид Послуги) наділений та визначений індивідуальними ознаками (ч. 1 ст. 184 Цивільного кодексу України), тобто, Споживач не може в односторонньому порядку відмовитися від Товару та / або Послуги.

Споживачу повідомлено цим Договором та Товариством, що Товар, який поставляється за цим Договором є неспоживчою річчю, тобто призначений для неодноразового використання та зберігає, при цьому, свій первісний вигляд протягом тривалого часу (ч. 2 ст. 185 Цивільного кодексу України).

Споживачу повідомлено цим Договором та Товариством, що трубна продукція, нарізана або розкроєні під розмір, визначений Споживачем не підлягає поверненню та оплачується Споживачем у повному обсязі (керуючись Переліком товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню) споживачами (покупцями) затвердженого Постановою КМУ від 23 вересня 1991 року № 216).

2.7. Споживач за своєю ініціативою може відмовитися від цього Договору, включаючи п. 2.6 цього Договору, але не обмежуючись даним пунктом, при цьому попередня оплата 100 (сто) % здійснена Споживачем відповідно до умов даного Договору, не повертається Товариством Споживачу. Про свою відмову Споживач повинен обов’язково попередити письмово у електронному вигляді на електронну пошту Товариства за адресом office@brandmaster.kiev.ua.

2.8. Товариство надає доступ Споживачу до всієї необхідної інформації про Товар та / або Послугу (інформація підтверджує якість й безпеку використання Товару / Послуги), що може бути придбаний Споживачем в рамках даного Договору, на своєму веб-сайті.

2.9. Укладаючи цей Договір (тобто акцептуючи умови справжньої пропозиції публічної оферти) шляхом здійснення оплати, Споживач підтверджує наступне:

2.9.1. Споживач цілком й повністю ознайомлений та згоден з умовами справжньої пропозиції (оферти) – умовами цього Договору. Умови цього договору https://brandmaster.systems/dogovir-publichnoji-oferti-brand-majster-plyus.html;

2.9.2. Споживач дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених чинним законодавством України відносно збору, обробки і передачі персональних даних дозвіл на обробку персональних даних діє протягом всього терміну дії даного Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Окрім цього, укладенням Договору Споживач підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Товариству з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для здобуття рахунків, актів і інших документів. Споживач, також, погоджується з тим, що Товариство має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без яких-небудь додаткових повідомлень Споживача, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Об'єм прав Споживача, як суб'єкта персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий;

2.9.3. повідомляючи Товариству своє ім'я, адресу електронної пошти (e-mail), номер телефону, тощо, Споживач дає згоду на здійснення розсилок рекламного та інформаційного характеру, що містять інформацію про знижки, майбутніх та діючих акціях й інших заходах Товариства, а також іншу інформацію, безпосередньо пов'язану з виконанням зобов'язань перед Споживачем в межах даної оферти;

2.9.4. погоджуючись з умовами цього Договору, Споживач підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення ним / нею передбаченого законодавством віку на момент укладення Договору, а також усвідомлює відповідальність за зобов'язання, що покладаються на нього / на неї в результаті укладання цього Договору;

2.9.5. ознайомлений та погоджується з умовами п. п. 2.6 та 2.7 цього Договору.

2.10. У разі незгоди Споживача з умовами даного Договору, Споживач зобов’язаний негайно повідомити про це Товариство та укласти з Товариством окремий договір для придбання Товару та / або надання Послуг. У випадку, коли Споживач не уклав додаткового (іншого, окремого) договору з Товариством (з дати набрання чинності цього Договору) – взаємини Споживача і Товариства регулюються виключно цим Договором.

2.11. Положення цього Договору можуть бути змінені Товариством в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Споживача. Нова редакція Договору та / або Додатків, які є невід’ємними складовими цього Договору, до нього набувають чинності з моменту її опублікування на веб-сайті Товариства, якщо Товариством не буде передбачено іншого.

2.12. Ціна Товару / Послуги може бути змінена Товариством в односторонньому порядку. При цьому вартість оплаченого Споживачем Товару та / або Послуги зміні не підлягає.

3. УМОВИ, ПОРЯДОК ТА СТРОКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Товариство зобов’язане надати Споживачу Послуги в повному, належному, обсязі та у відповідності до умов цього Договору протягом 90 (дев’яносто) календарних днів, якщо інше не вказано у рахунку-фактурі, з моменту отримання оплати, що зазначена у п. 2.3 цього Договору.

3.2. Прийняття-передача Послуг відбувається на території Товариства, а саме: Україна, 08032, Київська обл., Макарівський р-н (Бучанський р-н), с. Березівка, вул. Польова, б. 1-В.

3.3. Під час здійснення прийняття-передачі Послуг повинні бути присутні уповноважені представники від Товариства та Споживача.

3.4. Товариство зобов’язане одночасно з Послугами передати Споживачу документи, за їх наявності, що можуть слугувати, як супровідними (інформаційними, консультаційними, уточнюючими) документами для подальшої реалізації (використання) Послуг Споживачем.

3.5. Споживач, у разі невідповідності наданих Послуг умовам Договору та / або рахунку-фактури, та / або акту приймання-передачі послуг, має право вимагати усунення недоліків в розумні терміни, про що складається двосторонній акт з переліком заходів по усуненню недоліків та зазначенням термінів їх усунення Товариством.

3.6. Передача наданих Послуг Товариством та приймання їх результатів Споживачем оформлюється Актом. Товариство надає Споживачеві 2 (два) примірники Акту, а Споживач зобов'язаний повернути Товариству 1 (один) підписаний Споживачем екземпляр Акту протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту фактичного надання-приймання Послуг, якщо Споживачем не дотримано умови та строків повернення підписаного Акту, на 6 (шостий) робочий день з моменту фактичного надання Послуг – Послуги вважаються таким, що передані Товариством та безумовно прийняті Споживачем в потрібному об’ємі та належної якості.

4.  УМОВИ, ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ЗДІЙСНЕННЯ КУПЛІ-ПРОДАЖУ (ПОСТАВКИ)

4.1. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів «ІНКОТЕРМС» в редакції 2010 року (далі – «Інкотермс»), які застосовуються із урахуванням особливостей, пов’язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов цього Договору та Додатків до нього.

4.2. Право власності на Товар, що поставляється за цим Договором, переходить від Товариства - до Споживача після підписання Сторонами видаткової накладної з зазначенням дати поставки Товару Споживачу у цій видатковій накладній в місці передачі (поставки) Товару. Якщо поставка Товару, на вимогу Споживача, здійснюється через ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Ін-Тайм», ТОВ «Делівері», ТОВ «Джастін» та інші, за погодженням Сторін, перехід права власності від Товариства - до Споживача переходять в місці поставки (передачі) Товару Товариством до ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Ін-Тайм», ТОВ «Делівері», ТОВ «Джастін» та інші. Всі ризики пошкодження, втрати, псування Товару, який належно переданий Товариством Споживачу переходить до ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Ін-Тайм», ТОВ «Делівері», ТОВ «Джастін» та інші.

4.3. Доставка Товару здійснюється власними силами, засобами, способами та за кошти Споживача. Сторони погодили, що всі ризики пошкодження, втрати Товару переходять до Споживача в місці поставки (передачі) Товару Товариством Споживачу – Київська обл., Макарівський р-н (Бучанський р-н), вул. Польова, б. 1-В. Сторони погодили, що після здійснення Споживачем приймання Товару за кількістю (шляхом простого арифметичного додавання) в місці поставки (передачі) Товару, Споживач позбавляється права на пред’явлення претензій до Товариства стосовно кількості, нестачі (некомплектності) та цілісності Товару. 

4.4. Товариство передає Споживачу Товар в упаковці, яка відповідає характеру Товару, забезпечує цілісність Товару та збереження його якості під час перевезення (доставки). Товариство, одночасно з Товаром, передає Споживачу документи, за їх наявності, що можуть слугувати, як супровідними (інформаційними, консультаційними, уточнюючими, дозвільними, тощо) документами для подальшого використання Товару Споживачем.

4.5. Під час здійснення прийняття-передачі Товару повинні бути присутні уповноважені представники від Товариства та Споживача, які повинні переконатися у відповідності якості та кількості супроводжувальним документам та умовам Договору. Якщо протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів від здійснення приймання-передачі Товару, до Товариства не заявлено претензій, щодо якості та кількості поставленого Товару, то з 15 (п’ятнадцятого) календарного дня такі претензії є безпідставними з боку Споживача та не підлягають розгляду Товариством.

4.6. Споживач, у разі невідповідності поставленого Товару умовам Договору та / або рахунку-фактурі, та / або видатковій накладній, має право вимагати усунення недоліків в розумні терміни, про що складається двосторонній акт з переліком заходів по усуненню недоліків та зазначенням термінів їх усунення Товариством.

4.7. Якість Товару повинна відповідати чинним нормативним актам (для даного виду Товару) на території України, відповідати діючим ДСТУ та ТУ, вказаним у відповідних сертифікатах якості Товару (за наявності таких на конкретний вид Товару), діючим стандартам, технічним умовам та вимогам, дозвільним вимогам, які звичайно пред’являються до Товару такого виду.

4.8. Виробник та Товариство не несе відповідальності за працездатність і ефективність Товару / Послуги, якщо проектування та / або монтаж виконаний компанією (фахівцем), які не пройшли навчання і не мають передбачених законодавством дозвільних документів.

4.9. Товариство не несе відповідальності за недоліки Товару, які виникли внаслідок  монтажу чи неправильної його доставки чи експлуатації.

4.10. Передача поставленого належної якості та кількості Товару оформлюється підписанням Видаткової накладної Сторонами, яку Товариство надає Споживачу в 2 (двох) примірниках, а Споживач зобов’язується повернути Товариству 1 (один) підписаний екземпляр Видаткової накладної протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту фактичної поставки Товару, якщо Споживачем не дотримано умови та строків повернення підписаної Видаткової накладної, на 6 (шостий) робочий день з моменту фактичної поставки Товару – Товар вважається таким, що переданий в потрібній кількості та належної якості від Товариства - до Споживача, а Споживач вважається таким, що повністю та безумовно його прийняв.

4.11. Товариство здійснює гарантійне обслуговування поставленого Товару впродовж терміну, який зазначений у паспорті та / або гарантійному талоні на Товар, але не менше 12 (дванадцяти) місяців. Гарантійне обслуговування полягає у виконанні обов’язків Товариства перед Споживачем по ремонту, відновленню працездатності або заміні (у випадку неможливості ремонту, відновлення) неякісного Товару, який перестав відповідати технічним параметрам заводу-виробника не з вини Споживача. Визначення характеру і причин пошкодження Товару встановлюється на підставі акту технічної експертизи, складеного за підписами уповноваженими представниками Споживача та в подальшому направлений Товариству на електронну пошту office@brandmaster.kiev.ua. Товариство може відмовити у гарантійному обслуговуванні Товару при наявності негарантійних випадків, які більш детально викладені у паспорті та / або гарантійному талоні на відповідний Товар. Доставка Товару на гарантійний ремонт від Споживача - до Товариства та від Товариства до Споживача проводить силами, засобами та за грошові кошти Споживача, без подальшої компенсації зазначених витрат Товариством Споживачу. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Споживач зобов’язується:

5.1.1. своєчасно надавати Товариству необхідну інформацію для належного виконання взятих на себе зобов’язань Товариством за цим Договором;

5.1.2. вчасно оплатити та прийняти Послуги та / або Товари у повному обсязі надані Товариством відповідно до умов цього Договору;

5.1.3. не розголошувати конфіденційну та іншу інформацію пов’язану з діловими відносинами з Товариством, що була отримана в результаті взаємодій та пов’язана з цим Договором;

5.1.4. виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України та даним Договором.

5.2. Споживач має право:

5.2.1. вимагати від Товариства виконання своїх обов’язків відповідно до умов цього Договору;

5.2.2. користуватися Послугами та / або Товарами в обсязі та на умовах цього Договору.

5.3. Товариство зобов’язується:

5.3.1. забезпечувати Споживачу можливість отримання Послуг та / або Товарів відповідно до цього Договору;

5.3.2. надавати Споживачу Послуги та / або Товари з урахуванням положень чинного законодавства України;

5.3.3. не розголошувати конфіденційну та іншу інформацію пов’язану з діловими відносинами з Споживачем, що була отримана в результаті взаємодій та пов’язана з цим Договором;

5.3.4. виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України та даним Договором.

5.4. Товариство має право:

5.4.1. на отримання визначеної Договором та / або рахунком-фактури, та / або актом приймання-передачі послуг, та / або видатковою накладною оплати;

5.4.2. відмовити Споживачу у поверненні грошових коштів на підставі п. 2.7 цього Договору;

5.4.3. отримувати від Споживача інформацію, необхідну для належного виконання цього Договору;

5.4.4. вимагати від Споживача виконання своїх обов’язків відповідно до умов цього Договору та / або рахунку-фактури, та / або акту приймання-передачі послуг, та / або видаткової накладної;

5.4.5. на виконання умов цього Договору, укладати угоди з третіми особами без письмовим погодження з Споживачем, при цьому Товариство залишається відповідальним перед Споживачем за якість, умови, строки та порядок виконання Договору;

5.4.6. в односторонньому порядку припинити виконання даного Договору у разі порушення Споживачем умов Договору, без застосування штрафних санкцій до Товариства з боку Споживача;

5.4.7. застосовувати санкції до Споживача на умовах даного Договору та чинного законодавства України;

5.4.8. у випадку неприйняття Споживачем Послуг та / або Товарів протягом 5 (п’яти) днів з моменту відправлення Товариством повідомлення про їх готовність (засобами електронного зв’язку, на зазначену Споживачем електронну пошту – e-mail), нарахувати плату за зберігання результатів наданих Послуг та / або Товарів на 6 (шостий) день зберігання Послуги та / або Товару у Товариства; плата за зберігання виражається у еквіваленті 100 (сто) гривень 00 копійок за 1 (один) повний день (24 (двадцять чотири) години) зберігання Послуги та / або Товару в Товаристві;

5.4.9. притримати (не здійснювати передачу Споживачу) Послуги та / або Товару до моменту сплати штрафних санкцій Споживачем за цим Договором;

5.4.10. протягом 7 (семи) банківських днів, з дня отримання грошових коштів від Споживача, повернути отримані грошові кошти Споживачу, без пояснення причини, та відмовитися від виконання даного Договору без штрафних санкцій з боку Споживача до Товариства;

5.4.11. вимагати від Споживача сплати штрафних санкцій на підставі даного Договору та чинного законодавства України.

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

6.1. Під час дії цього Договору Сторони можуть обмінюватися документами, які містять інформацію конфіденційного характеру, за розголошення якої вони можуть нести відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.2. Сторони зобов'язуються не розголошувати третім особам будь-яку інформацію, що стала їм відомою у зв'язку з підписанням цього Договору та виконанням зобов'язань за ним без попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору. Зобов'язання по конфіденційності, покладені на Сторони цим Договором є дійсними протягом всього строку дії Договору та  протягом 5 (п’яти) років після останнього підписаного Сторонами Акту чи Видаткової накладної.

6.3. Перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю за цим Договором (включають в себе але не обмежуються):

6.3.1. будь-яка інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання нових знань та / або пошук шляхів їх застосування та / або інформація про технічні проекти Товариства, які стали відомі Споживачу, з тих чи інших причин, у результаті взаємодіє Товариства та Споживача за цим Договором;

6.3.2. будь-які науково-дослідні роботи, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, дослідно-технологічні, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов’язані з доведенням нових наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання Товариством, які стали відомі Споживачу, з тих чи інших причин, у результаті взаємодіє Товариства та Споживача за цим Договором;

6.3.3. будь-які комплекси заходів Товариства, пов’язаних із забезпеченням виконання та безпосереднім проведенням наукових досліджень та / або науково-технічних розробок з метою досягнення конкретного наукового або науково-технічного (прикладного) результату, які стали відомі Споживачу, з тих чи інших причин, у результаті взаємодіє Товариства та Споживача за цим Договором;

6.3.4. винаходи, патенти, ліцензії, наукові рішення, «ноу-хау», розробки, креслення, тощо, а також відомості про роботу над ними Товариства, які стали відомі Споживачу, з тих чи інших причин, у результаті взаємодії Товариства та Споживача за цим Договором;

6.3.5. методи захисту від підробки авторських прав, що має наміри застосовувати Товариство, які стали відомі Споживачу, з тих чи інших причин, у результаті взаємодіє Товариства та Споживача за цим Договором;

6.3.6. комп’ютерні програми, бази даних, тощо Товариства, які стали відомі Споживачу, з тих чи інших причин, у результаті взаємодіє Товариства та Споживача за цим Договором;

6.3.7. відомості ефективності основної діяльності Товариства, його виробничі можливості, використання сировини / матеріалів / запчастин / формул / креслень / складових, випробування / тестування, плани розвитку та інші комерційні задуми, які стали відомі Споживачу, з тих чи інших причин, у результаті взаємодіє Товариства та Споживача за цим Договором;

6.3.8. відомості, що стосуються конфіденційної інформації в зв’язку з специфікою вказаною у даному Договорі.

6.4. В разі виявлення факту порушення Стороною положень даного розділу «Конфіденційність», за наявності відповідних доказів у іншої Сторони, Сторона, яка порушила конфіденційність, вважається винною у збитках, заподіяних таким розголошенням та зобов’язана сплатити іншій Стороні штраф у розмірі 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, якщо не доведе інше. В разі навмисного розголошення відомостей, що становлять  конфіденційну інформацію, винна Сторона має відшкодувати збитки, заподіяні таким розголошенням, у подвійному розмірі – 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок. Остаточний розмір заподіяних збитків буде визначатися судом відповідної юрисдикції.

7. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

7.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі виконання Договору, у зв’язку з прийняттям, виконанням та / або порушенням положень цього Договору, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.

7.2. У разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Товариства.

7.3. До відносин Сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору застосовуються норми та положення чинного законодавства України.

7.4. Обмеження відповідальності Товариства:

7.4.1. приймаючи умови цього Договору Споживач не має права вимагати повернення сплачених ним коштів за відповідні Послуги та / або Товари, а Товариство, в свою чергу, не повертає Споживачу сплачені останнім кошти за надані Послуги / поставлені Товари;

7.4.2. відповідальність Товариства перед Споживачем у випадку пред’явлення останнім вимог / претензій про відшкодування шкоди в результаті ненадання та / або неналежного надання Послуг чи поставки Товарів неналежної якості, що підтверджується відповідно до чинного законодавства України, відшкодовується Товариством, при доведенні Споживачем прямої вини Товариства, виключно в межах вартості відповідних Послуг та / або Товарів, оплачених Споживачем.

7.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей, виключно, шляхом переговорів.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.

8.2. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Сторін після укладення цього Договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

8.3. Споживач, використовуючи наданий йому доступ до всесвітньої мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть, якщо під логіном Споживача знаходилася інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи принципам моральності.

8.4. Товариство не несе будь-яку відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього Договору перед Споживачем за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Товариства (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Споживача та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та / або настання форс-мажорних обставин).

8.5. У разі несвоєчасної оплати штрафних санкцій Споживачем Товариству, останній може нарахувати пеню у розмірі 0,5% (нуль цілих п'ять десятих процента) від суми штрафних санкцій за кожен день прострочення платежу, але не більше ніж 10% (десять процентів) від цієї суми.

8.6.  Споживач зобов'язується не звертатись з пропозиціями про працевлаштування до співробітників Товариства протягом всього строку дії цього Договору та протягом 12 (дванадцяти) місяців після закінчення партнерських взаємин між Сторонами, крім випадків надання письмової згоди Товариства. У випадку порушення цього положення (доведенням цього факту Товариством) Споживач зобов'язується сплатити штраф у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) доларів США 00 центів на користь Товариства. Оплата проводиться в національній валюті України – гривня, за курсом НБУ гривні до долару США на дату виставлення рахунку-фактури зі штрафними санкціями Товариства Споживачу. Товариство має право на відшкодування моральної шкоди за завдані збитки Споживачем, якщо цими збитками була принижена ділова репутація Товариства перед його партнерами та втрачена вигода (недоотримані прибутки). Загальний розмір грошової моральної шкоди буде визначатися судом залежно від характеру правопорушення та глибини фізичних й душевних страждань Товариства, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення при розгляді даних справ судами. В такому випадку моральна шкода буде відшкодовуватися Споживачем незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню Товариству, та не пов'язана з розміром цього відшкодування.

8.7. У разі порушення Стороною умов зазначених у п. 5.4.8, п. 6.4, п. 8.5 п. 8.6 інша Сторона буде змушена застосувати до Сторони-боржника положення ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України, а саме: на вимогу Сторони-кредитора, Сторона-боржник зобов'язана сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 (три) проценти річних від простроченої суми. 

8.8. Сплата неустойки (пені, штрафів) та відшкодування збитків не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за даним Договором.

8.9. Припинення дії Договору не звільняє Сторін від відповідальності за порушення обов’язків за цим Договором.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту акцепту його умов Споживачем шляхом оплати рахунку-фактури та діє до моменту відкликання акцепту публічної оферти Споживачем чи Товариством та діє до моменту письмового відкликання акцепту публічної оферти.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Сторони підтверджують, що однаково розуміють значення та умови даного Договору, його правові наслідки; представники Сторін не визначені, в установленому порядку, повністю або частково, недієздатними, не страждають, на момент акцептування Договору, на захворювання, що перешкоджають усвідомлення його суті; вільно володіють мовою, якою викладений Договір; текст Договору прочитаний уповноваженими представниками Сторін і повністю відповідає волевиявленню Сторін; даний Договір спрямований на реальне настання правових наслідків між Сторонами, що виникають за даним Договором; Договір не має характеру фіктивного або удаваного правочину.

10.2. Обмін документами між Сторонами, за цим Договором, може здійснюється з застосуванням положень Закону України від 22.05.03 № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг», Закону України від 22.05.03 №852-IV «Про електронний цифровий підпис».

10.3. Обмін інформацією між Сторонами та їх відповідальними особами цього Договору, здійснюється у письмовому вигляді з використанням всіх доступних засобів зв’язку, що дозволяють достовірно визначити, що інформація виходить від Сторони Договору та підтвердити, що вона дійшла до адресата.

10.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.5. Відступлення права вимоги та / або переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

10.6. Всі права та обов‘язки Сторін, що встановлені цим Договором повною мірою переходять на їх Правонаступників на підставі чинного законодавства України та цього Договору.

10.7. У випадку, якщо будь-яке з положень Договору стає недійсним на підставі, передбаченій чинним законодавством України, що застосовується, Сторони проведуть добросовісні переговори з метою якнайшвидшої заміни положення Договору, що стали недійсними, положеннями, що дозволяють досягнути подібного результату. Обумовлена в цьому пункті Договору заміна положень Договору, що стали недійсними, оформляється у вигляді Додатку до Договору. Недійсність якого-небудь положення Договору з підстав, передбачених діючих законодавством України, що застосовується, не призводить до недійсності всього Договору.

10.8. Заголовки розділів, пунктів, підпунктів, скорочені найменування, нумерація та групування пунктів застосовуються в даному Договорі для зручності та не можуть бути використані при тлумаченні Договору по суті.

10.9. Будь-які граматичні, синтаксичні, інші помилки, описки, тощо, в тексті Договору не повинні і не можуть тлумачитися Сторонами всупереч цілей Договору.

10.10. Правовідносини Сторін не врегульовані даним Договором, Додатками до Договору, регулюються діючим законодавством України.

11. РЕКВІЗИТИ ТОВ «НВФ «БРАНД МАЙСТЕР ПЛЮС»

Найменування Товариства:

ТОВ «НВФ «БРАНД МАЙСТЕР ПЛЮС»

Юридична адреса: Україна, 03115, м. Київ,

вул. Котельникова, б. 31

Код ЄДРПОУ: 34188231

ІПН: 341882326571

Контактна інформація:

office@brandmaster.kiev.ua,

+38 (0 44) 337-12-93,

+38 (0 98) 619-01-01,

+38 (0 99) 619-01-01,

+38 (0 63) 619-01-01

Веб-сайт Товариства:

https://brandmaster.systems

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ БРАНД МАЙСТЕР ПЛЮС